ADVIN

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY A INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB

Správcem osobních údajů je společnost ADVIN Base s.r.o., IČ: 286 49 249, DIČ: CZ28649249, se sídlem Olomouc - Nová Ulice, Stupkova 952/18, PSČ 77900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 45210.
V těchto Zásadách je správce dále též označován jako „Správce“.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. tvorbou internetových stránek, e-shopu, webového informačního systému, správy PPC kampaní apod.).

 

JEDNÁ SE TAK O NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
Identifikační údaje:
Jméno, příjmení, titul, případně adresa trvalého pobytu. U fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ.
Kontaktní údaje:
Kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa.
Údaje o využívání služeb:
Údaje o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, nebo jsme o jejich poskytnutí s Vámi jednali (především záznamy e-mailové komunikace).

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
V naprosté většině se jedná o zpracovávání osobních údajů v souvislosti s plněním smlouvy o dílo nebo o jiné smluvní spolupráci, a také v souvislosti s jednáním o uzavření takové smlouvy. Dále Vaše osobní údaje musíme zpracovávat v případech, kdy nám to ukládá zákon.
Vaše údaje tedy můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu na základě následujících titulů:
- Plnění smluvních povinností, které pro nás vyplývají ze smluv či jiných dohod uzavřených s Vámi, nebo i ze samotného jednání o budoucím uzavření smlouvy.
- Splnění zákonných povinností, které nám ukládají právní předpisy. Hlavní právní předpisy, které nám ukládají povinnosti, k jejichž splnění musíme zpracovávat Vaše osobní údaje jsou:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI:
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně elektronickými systémy (např. za pomocí software či aplikací). Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontrolujeme.

 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Vaše osobní údaje mohou být zpracovány Správcem (tedy námi), případně našimi externími spolupracovníky a zpracovateli.
Subjekty, které s námi spolupracují si pečlivě vybíráme a požadujeme po nich záruky, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu při zpracovávání námi spravovaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů pro nás mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
Správce (ADVIN base s.r.o.) v tomto smyslu může k oprávněným účelům Vaše osobní údaje poskytnout těmto smluvním zpracovatelům:
- Zaměstnanci
- Externí spolupracovníci
- Účetní
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

 

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY:
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. U údajů o uskutečněných obchodech a zákaznících se jedná o dobu 10 let od uzavření smlouvy s Vámi.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Máte právo, abychom Vaše údaje vymazali, pokud to bude Vašim přáním a nebudou tomu bránit zákonem určené povinnosti.
Můžete požádat také o přenesení osobních údajů k jinému Správci.
Dále máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud je prokazatelné, že jich zpracováváme o Vaší osobě více, než je ze zákona nutné.
Na vyřízení Vaší žádosti máme k dispozici 30 dní od doručení Vaší žádosti. Můžete také vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případě, že bychom zpracovávali Vaše osobní údaje na právním základě „Souhlas“, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Svá práva související se zpracováváním Vašich osobních údajů můžete uplatnit na základě zaslaného e-mailu na adresu info@advin.cz, do předmětu zadejte "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ".


Slovenský zákazník uprednostní prehľadný a jednoduchý e-shop pred tým veľkým.


10.8.2023

viac

O priazni zákazníkov rozhodujú mobilné zariadenia.


6.3.2023

viac

V období Vianoc ľudia stále častejšie nakupujú online. Stále častejšie však, vďaka pandémii, nakupujú na lekárenských e-shopoch.


15.12.2022

viac
» archív noviniek